Arsa Payı Satış İlanı

Boyut Seç
04 Nisan 2023

ARSA PAYI SATIŞ İLANI (YAKUPLU, 657 ADA 58 PARSEL)
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Selim BAYRAK ve Nurşen DÖNMEZ (BAYRAK)’ın arsa paylarının açık artırma usulü ile satışı Belediyemizden talep edilmiştir. Belediyemizce söz konusu maliklerin arsa paylarının açık artırma usulü ile satışının 19.10.2022 tarihi saat 09:00’da yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuş ve belirtilen tarihte satış işlemi gerçekleştirilerek, satış bedelinin yatırılması için satın alan malike 29.11.2022 tarihinde Tebliğ Kanununun 21/2. Maddesine göre banka hesap numaraları bildirilmiştir.


6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Madde 15/A-8. Fıkra “Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden katılımcıya satış yapılmasını karara bağlar ve bu katılımcıdan satış bedelini yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise pey süren diğer katılımcılara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran katılımcıya satış yapılır.” hükmü kapsamında tebliğ tarihi itibariyle yedi gün içinde satış bedeli yatırılmadığından ve pey süren ikinci bir malik olmadığından 19.10.2022 tarihi saat 09:00’da Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde gerçekleştirilmiş olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun doğrultusunda yapılan Arsa Payı Satış İşlemi iptal edilmiştir.


Bunun üzerine yeniden Arsa Payı Satış İşleminin yeniden yapılması talep edildiğinden, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Açık artırma usulü ile satış 15/A Maddesinin 6. Fıkrasında “Yapılacak ilk satışa en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. İlk satış işleminde satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda tekrar yapılacak satış işlemlerine en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile on üçüncü fıkrada belirtilen şartları haiz üçüncü şahıslar katılabilir.” hükmü doğrultusunda aşağıda bilgileri bulunan arsa payları, üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile belirtilen şartları haiz üçüncü şahıslara açık olmak üzere 28.04.2023 tarihi saat 10:00’da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonunda (Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2 Beylikdüzü/İstanbul Telefon: 444 09 39/ Dahili:7913)  gerçekleştirilecektir.


6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. Maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği  diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır.


Söz konusu nakit teminatın Beylikdüzü Belediyesine ait T. Vakıflar Bankası Büyükçekmece Şubesi TR87 0001 5001 5800 7304 4528 14 İBAN nolu Teminat Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzun aslının satıştan önce ibraz etmeleri zorunludur.


İLAN OLUNUR.


Malik Adı

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m2)

Hisse
Oranı

Karşılık Gelen Yuvarlatılmış Alan) (m2)

Niteliği

Tahmini Arsa Birim Değeri (m2/TL)

Tahmini Rayiç Bedel (TL)

Teminat (%10)
(TL)

NURŞEN DÖNMEZ (BAYRAK)

Beylikdüzü

Yakuplu

657

58

280,25

1/10

28,02

Arsa

20.000,00

560.400,00

56.040,00

SELİM BAYRAK

Beylikdüzü

Yakuplu

657

58

280,25

1/10

28,02

Arsa

20.000,00

560.400,00

56.040,00

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by