ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Boyut Seç
15 Ekim 2020

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 3 BÖLGE (ADNAN KAHVECİ MAH, DEREAĞZI MAH VE GÜRPINAR MAH) ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ ( 2021 -2022 YILLARI 24 AYLIK ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2020/541443

1-İdarenin


a) Adresi

:

BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 - BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128667000 - 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@beylikduzu.istanbul

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 İŞ KALEMİ ve 23 ARAÇTAN OLUŞAN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 3. BÖLGE ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI HİZM. KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ ( 2021 -2022 YILLARI 24 AYLIK ) -PERSONEL İDARE ÇALIŞANI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 3. BÖLGE (ADNAN KAHVECİ MAH., GÜRPINAR MAH., VE DEREAĞZI MAH. )

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. Çarşamba Pazarı Ek Hizmet Binası Beylikdüzü/İst.

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

KENDİ MALI OLMASI GEREKEN MAKİNE VE EKİPMAN LİSTESİ
1 Adet otomatik çok amaçlı evsel atık toplama aracı ( 2018 model ve üzeri ); en az  18 m³ kapasiteli ( hidrolik sıkıştırmalı evsel atık kasası ), manuel veya otomatik vites sistemine sahip, araç içinden operatörün joy stick ve monitör yardımıyla  özel konteynerleri  ( 3 veya 5 m³ yer altı veya 3 veya 3,75 m³ yerüstü modüler konteyner) operatör kabininin arkasına konuşlandırılmış dikey ve yatay hareket edebilen teleskopik ve ucunda otomatik kavrama aparatı olan en az 3 metreye kadar 3 veya 5 m³ yer altı veya 3 veya 3,75 m³ yerüstü modüler konteynerleri aracın her iki tarafından alabilen, en az 240 kW gücünde  olacaktır. İstenen teknik özellikler yetkili satıcı firma tarafından onaylı olacaktır. ( Adayın veya isteklinin kendi malı olacaktır) .
1 Adet en az 5,5 M³ Hacimsel atık taşıma kapasiteli hidrostatik tip yüksek basınçlı su ile yıkamalı ve kar küreme bıçaklı vakumlu yol süpürge aracı (2015 model ve üzeri); minimum Euro 3 ( TIER 3 ) normuna haiz, en az 100 kW ( 134,1 BG ) gücünde, kontrol sistemi dijital ekran üzerinde görüntülenen, kapılar açıldığında sistem otomatik duracak, dört teker altı lastikli, süpürme ve yıkama işlemini aynı anda gerçekleştirebilen, en az 2 adet bom ile minimum 150 bar ayarlanabilir yüksek basınçlı su yıkama tabancalı, arkadan damper tipi devirip boşaltabilen yol süpürme aracı olarak dizayn edilmiş olmalıdır.  Süpürme genişliği 3.fırça ile birlikte en az 3000 mm olmalıdır. Su depolama kapasitesi en az 1200 lt, olmalıdır. Araç önüne monte edilen kar küreme bıçağı aşağı- yukarı, sağa-sola en az 30 derece hidrolik destekli döndürülebilir, genişliği en az 1700 mm olmalıdır. İstenen teknik özellikler yetkili satıcı firma tarafından onaylı olacaktır. ( Adayın veya isteklinin kendi malı olacaktır).
1 Adet Mobil yer altı ve yer üstü konteynerleri otomatik yıkama aracı ( 2017 model ve üzeri ); manuel veya otomatik vites sistemine sahip, minimum 18 ton istiap hadli ve 6x2 araç üzerine mobil, en az  5000 lt(toplam) kapasiteli iki hazneli temiz su tankı, en az 3000 lt pis su tankına haiz, Deterjan haznesi en az 20 lt kapasiteli, Konteynerlerin içini en az 100 litrelik ve min. 150 bar basınçla yıkayabilen, Konteynerlerin dışını en az iki adet en az 1700 mm uzunluğunda ve en az 800 mm çaplı fırça yardımıyla yıkayabilen, araç içinden veya dışından operatörün kablolu veya kablosuz kumanda yardımıyla özel konteynerleri operatör kabininin arkasına konuşlandırılmış dikey ve yatay hareket edebilen teleskopik ve ucunda kavrama aparatı olan maksimum 4 metreye kadar 3 veya 5 m³ yer altı veya 3 veya 3,75 m³ yerüstü modüler konteynerleri aracın her iki tarafından alabilen araç yer altı ve yer üstü konteynerleri yıkama aracı olarak dizayn edilmiş en az 230 kW gücünde  olacaktır. İstenen teknik özellikler yetkili satıcı firma tarafından onaylı olacaktır. ( Adayın veya isteklinin kendi malı olacaktır) .
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 41inci maddesi hükümleri doğrultusunda makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte idaremiz tarafından ihale konusu işin niteliği, süreklilik arz ettiği ve halk sağlığının korunması amacıyla ihale konusu işin ihtiyacın zamanında karşılanması amacıyla yukarıda kendi malı olarak belirlenen araçlar adaya veya istekliye ait olması gerekmektedir.
Aday veya istekli kendi malı olarak istenen araçları, sunulan teknik özelliklerin teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi için, idarenin istediği tarih, saatte belirtilen adreste hazır bulunduracaktır. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ihale karara bağlanacaktır.
Kendi malı olacak araçların tevsik edilebilmesi için ilgisine göre ruhsat ve/veya iş makinesi tescil belgesinin sunulması zorunludur. Ayrıca; araçların belirtilen teknik özelliklere haiz olduklarını gösterir belge/belgeler ile birlikte Türk Standartları tarafından onaylı, aracın şasi numarasını içerir AİTM (Araçların İmal, Tadil ve Montajı) Münferit Araç Uygunluk Belgesi teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. Kendi malı olarak istenilen araçların İş Makinesi kapsamında olanlar için ise imalatçı ve/veya ithalatçı Teknik Raporunun teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.
          Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
          Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
            İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kent Temizliğine Yönelik Temizlik Araçlarının Çalıştırılması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde araç ve iş makinesi dışında kalem (personel, malzeme , kıyafet v.b.) bulunması halinde bu kalemlerin tutarı iş deneyim belgesinden çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi kalan tutar üzerinden değerlendirilecektir. Bu durumun tespiti belge üzerinden yapılamaması halinde ise iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kalemlerinin parasal tutarlarını gösterir yazının iş deneyim belgesi ekinde konulması zorunludur.  


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by