ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Boyut Seç
03 Mayıs 2018

2018 YILI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ AÇIK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI İLE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 


İhale Kayıt Numarası

:

2018/201893

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128667000 - 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@beylikduzu.istanbul

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

74 KALEMDEN OLUŞAN ÇOCUK OYUN GRUPLARININ VE SPOR ALETLERİNİN ALIMI İŞİ (MONTAJ DAHİL )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü belirlediği veya gösterdiği uygulama alanına(montajlı şekilde ) teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi içerisinde(200 takvim günü ) Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyderpey aletler talep edilecek, yüklenici tarafından en fazla 5 iş günü içerisinde istenen malzeme cinsi istenilen miktarda teslim edilerek yerine montajı tamamlanacaktır.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

BÜYÜKŞEHİR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 B.DÜZÜ/İST.

b) Tarihi ve saati

:

01.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Çocuk Oyun Grupları ürünlerinde TSE 1176/1, TSE 1176/2, TSE 1176/3, TSE 1176/5, TSE 1176/6, TSE 1176/11 belgelerini istekliler teklifleriyle beraber sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıdaki listede belirtilen mallara ilişkin numuneler Mal Alım Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesine istinaden istenecektir. Bu mallar Aday veya İsekliler tarafından  İhale saatine kadar Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi B-15 Beylikdüzü Belediyesi  Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yanı Etkinlik Alanı Beylikdüzü/İSTANBUL adresine Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinin 2 numaralı alt bendinde yazan şartlarda bir adet olarak teslim edilecektir.İhale tarihi ve saati itibarı ile teklif zarflarının açılmasından  sonra , İhale komisyonu numunelerin bulunduğu alana gidecek ve  tüm numunelerin teknik şartnameye uygunluğu denetlenecek , uygun olmayan numuneleri sunan Aday yada isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.Son teklif verme tarihi ve saati itibarı ile belirtilen adrese numunelerini teslim etmeyen aday ve isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
1- ROBİNYA TEK KULE OYUN GRUBU ALIMI ( 1.Sınıf Akasya (Robinia Pseudoacacia) Ağacından İmal 2,75 mt. )
2-TIRMANMALI 6 KULE ÇOCUK OYUN GRUBU  ( İreko Ağacından İmal 2 mt.Q105 mm Kesitli )
3-TIRMANMALI 6 KULE ÇOCUK OYUN GRUBU ( 15 mm Kalınlığında ithal marin su kontrasında iaml korkuluk ve bağlantı elemanları )
4-ÇOK FONKSİYONLU MİNİ OYUN GRUBU (H:1,50 m yükseklikten kaymaya olanak sağlayan 304 kalite 2 mm kalınlığında paslanmaz sacdan imal yan duvarları 30 mm kalınlığında marin su kontrası paslanmaz kaydırak )
5-BACAK AÇMA ALETİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve montajı yapılan her türlü dış mekan  park bahçe oyun grubu ve spor aletleri alım satım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İstekliler İdari Şartnamenin EK inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen taahhütnameyi noter onaylı olarak düzenleyecek ve teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by