Kafeterya Çay Bahçesi yerinin Kiraya Verilmesi

Boyut Seç
15 Mayıs 2022

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait ; ''İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Alemdağ Caddesi ile Bağlık Caddesi kesişiminde kalan, 1851 Ada içerisinde bulunan parkın üzerindeki 2 katlı toplam 400m² kapalı alanlı Kafeterya+Çay Bahçesi yerinin Kiraya Verilmesi'' işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi "Açık Teklif Usulü'ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin:
  • a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
   b) Telefon : 0212 866 70 00
 2.  İşin adı: ''İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Alemdağ Caddesi ile Bağlık Caddesi kesişiminde kalan, 1851 Ada içerisinde bulunan parkın üzerindeki 2 katlı toplam 400m² kapalı alanlı Kafeterya+Çay Bahçesi yerinin Kiraya Verilmesi''
 3. Taşınmaza Dair Bilgiler:
  • a) Yeri: Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Alemdağ Caddesi ile Bağlık Caddesi kesişiminde kalan, 1851 Ada içerisinde bulunan parkın üzerindeki 2 katlı  kapalı alanlı Kafeterya+Çay Bahçesi yeri => 400m²
   b) Niteliği: Kafeterya+Çay Bahçesi  
   c) Süresi: 10(on) Yıl
   d) Muhammen Bedel10 (on) yıllık: 1.980.000,00 - TL + KDV (BirMilyonDokuzYüzSeksenBin - Türk Lirası)
   e) Geçici teminat 10 (on) yıllık muhammen kira bedelinin % 3'ü : 59.400,00 - TL. (ElliDokuzBinDörtYüz - Türk Lirası)
 4.  İhalenin:
  • a) Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Tarihi ve saati  : 31/05/2022 - 11:15
 5. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,
   B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
   C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti,
    a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti,
    b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
   D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
    a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
    b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
   E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
   F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
   G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun),
   H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İhaleye Katılamayacak Olanlar" 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
   I) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çay bahçesi, kafeterya, restoran, lokanta v.b. yeme içme yerlerinin işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu koşulu sağlaması yeterlidir.
   İ) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı
   J) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000 ,00-TL (Bin - Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 30/05/2022 günü saat 16:00'den önce belgelerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by