KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Boyut Seç
21 Kasım 2019

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ DAHİLİNDE ASFALT YAMA, YAĞMUR SUYU KANALI, BORDÜR TRETUAR BAKIM ONARIM VE MÜTEFERRİK İNŞAAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası

:

2019/591459

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128667000 - 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@beylikduzu.istanbul

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

71 İmalat Kaleminden Oluşan Beylikdüzü İlçesi Dahilinde Asfalt Yama, Yağmur Suyu Kanalı, Bordür Tretuar Bakım Onarım ve Müteferrik İnşaat Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE YAPILACAKTIR

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. Çarşamba Pazarı Ek Hizmet Binası Beylikdüzü/İst.

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Cinsi ve Çeşidi

Teknik Özelliği

Adet

Kendi Malı Olma Şartı

Kazıcı-Yükleyici (Kırıcılı+baca kapağı dairesel kesme aparatlı)

Motor gücü en az 91 Hp (68 Kw) gücünde 390 Nm tork üreten, 4x4 çekerli, Full Powershift (4/4) şanzımanlı, kazma derinliği maks. 5460 mm, Kol kopartma kuvveti 2255 kgf, Kazıcı kepçe kopartma kuvveti min 6228 kgf, Yükleyici kepçe kopartma kuvveti en az 6530 kgf olacaktır.

1

 Yok

Damperli Kamyon 

Azami yüklü ağırlığı enaz 30.000 kg olacaktır, Boş ağırlığı en fazla 12.000 kg olacaktır, Kum, mıcır ve moloz nakline uygun olacaktır.

4

Yok

Mini Finişer

Serme Genişliği 0,5 — 3,5 m. Maksimum Serme Kapasitesi 300 ton/saat. Geçiş Genişliği 1,4 mt, serme kalınlığı 20cm kadar, 6,6 ton gövde ağırlığında mini finişer

1

Var

Mini Yükleyici

46 hp gücünde 612 kg nominal kapasitede, 0,31m3 kova hacimli en fazla 8 yaşında mini yükleyici

1

Var

Mobil Beton Santrali

Kapasite: 1 m3/mix; 4-5 m3/saat olacaktır,Mikser haznesi: 1400 lt hacimli olacaktır, Direksiyon sistemi: Yüke duyarlı, hidrolik, belden kırmalı olacaktır, Yürüyüş Sistemi: Hidrostatik, dört teker çekişli, ağır hizmet tipi olacaktır, Tırmanma Kabiliyeti: Tam yüklü iken %30 mobil beton santrali

1

Var

Asfalt Robotu

Asgari 7,5 m3 hazneli 14 ton kapasiteli asfalt robotu 

1

Yok

Ekskavatör

Dizel turbo şarjlı motor, motor gücü en az 160 hp (120Kw), koparma gücü en az 13.500kg, Kazma Derinliği en az 6m, Kule dönüşü 360º ve dönüş hızı en az 9 devir/dk., Standart kepçe kapasitesi en az 1,5m3 olacaktır.

1

Yok

Lastik tekerli kazıcı yükleyici

2014 model ve üzeri, motor gücü en az 100 hp
(6 işlevli, açılır-kapanır kepçe)
Kepçe Kapasitesi:1,0 m3
En Yükseğe Kaldırma Kapasitesi: 4378 kg
Kepçe Kopartma Gücü: 6590 kgf

1

Var

Çift Kabin pick-up

Motor gücü en az 110 Kw olacaktır. Motor Hacmi en az 1900 cc olacaktır. Toplam yüklü ağırlığı en fazla 7000 kg olacaktır. ABS+EBS fren sistemi olacaktır. Entegre ön sis farı olacaktır. Yol bilgisayarı olacaktır.Damperli olacak

2

Yok

Küçük Silindir

Motor gücü en az 35hp, çalışma ağırlığı kabinli en az 2.400 Kg., aks yükü (ön /arka) en az 1.240 kg., 3 silindirli motorlu,çift çelik tamburlu, acil durdurma butonlu olacaktır.

1

Yok

ASFALT KESME MAKİNESİ

8,8-12 KW-HP 300rpm

2

Yok

KOMPAKTÖR

Motor tipi :Hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli, Dizel
Silindir hacmi cm³ :347
Güç hp :9
Max. çalışma hızı 1/dak :3600
Yakıt sarfiyatı l/saat :0.6
Yakıt deposu l :5

1

Yok

Jeneratör

67 KVA gücündeki dizel seyyar (mobil) jeneratör

1

Yok

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.; mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 5. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE  İŞ DENEYİMİNDE  DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A-V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by