4185 PARSELDE BULUNAN ENERJİ ARIKENT A BLOK MALİKLERİNDEN, İNTERNET TEBLİĞİDİR

“İLÇEMİZ, GÜRPINAR MAHALLESİ, 4185 PARSELDE BULUNAN ENERJİ ARIKENT A BLOK MALİKLERİNDEN,TEBLİGAT YAPILAMAYANLAR İÇİN İMAR KANUNUNUN 39. MADDESİNE İSTİNADEN İNTERNET TEBLİĞİDİR:

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü E.24741 ve E.24757 sayılı yazıları ile ilçe belediyeleri riskli alan ve rezerv yapı alan belirlenmesi ve riskli yapı tespit çalışmaları ile 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesi ve yıktırılması çalışmalarında yetkilendirildiği belirtilerek, 6306 sayılı Kanununun Uygulama Yönetmeliği'nin 7. Maddesinin 2.fıkrasının b bendinde "Riskli yapıların tespiti;b)Süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Malikler tarafından yaptırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespitinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenir.Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir." hükmü kapsamında tarafımıza iletilen listede bulunan yapılara ilişkin 6306 sayılı Kanununun 3. Maddesi ve 6306 sayılı Kanununun Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda anılan hükmü uyarınca ilgili İlçe Belediye Başkanlığı tarafından işlem yapılması, ayrıca söz konusu yapılar ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasına dair kontrolün sağlanması ayrıca can ve mal güvenliğini tehdit eden hasar bulunması ve lüzumu halinde İmar Kanununun 39. Maddesine göre de işlem yapılabileceği bildirilmiştir.İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü E.24741 ve E.24757 sayılı yazılar ve 6306 sayılı Kanun doğrultusunda, İlçemiz, Gürpınar Mahallesi, 4185 parselde bulunan binanıza, 6306 sayılı yasa kapsamında Belediyemizce resen riskli yapı tespit işlemleri yapılmış olup, riskli yapı tespit dosyası, tespit işlemini yapan yetkili firma tarafından 15.03.2021 tarih ve 1310789 sayılı dilekçe ve eki rapor ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.15.03.2021 tarih ve 1310789 sayılı dilekçenin ekinde bulunan rapor dosyası incelenerek, riskli yapı tespit raporu onaylanmış ve Beylikdüzü Tapu Müdürlüğünce tarafınıza“6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi konulduğu, riskli yapı tespitine karşı, tarafınıza yapılan tebligat tarihinden itibaren bizzat veya kanuni temsilcinizce 15 gün içinde, riskli yapı tespitine karar veren Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile itiraz etme hakkınızın bulunduğu ve itiraz edilmediği taktirde idare tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapınızın yıktırılması gerekmekte olduğu” hususlarını kapsayan tebligat yapılmıştır.


Detaylı bilgi PDF'te mevcuttur...

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi