GÜRPINAR 3. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

17.12.2020 tarih ve 1370 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı doğrultusunda İstanbul’da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış ancak deprem riskine karşı dayanıksız olduğu tespit edilen binaların dönüşümünün gerçekleşmesini sağlamak amacıyla İstanbul genelindeki tüm 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına 6306 sayılı yasa kapsamındaki riskli yapılara ilişkin plan notları ilave edilmesine ilişkin olarak 09.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planı ilave plan notu değişikliğinin ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, “UİP:34730732” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği paftası ve plan açıklama raporunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.11.2021 tarihinde onandığı hususu bildirilmiştir.


Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince 14.03.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında (30 gün) askıda bulunacaktır.
İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi