MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ

1. ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (TABLO 1):

Sıra No

İLİ

İLÇESİ

MAH./ KÖY

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

İstanbul

Tuzla

Aydınlı

8891

2

Arsa

 

13.067,15

 

Tam

Eğitim Tesis Alanı

2. İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (TABLO 2):


Sıra No

İLİ

İLÇESİ

MAH. / KÖY

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

İstanbul

Eyüp

Alibeyköy Merkez

604

8

Arsa

338,76

Tam

Şartnamede belirtilmiştir.

 

2

 

İstanbul

Silivri

Ortaköy

239

1

Arsa

10.145,59

Tam

Şartnamede belirtilmiştir.

 

3

İstanbul

Beylikdüzü

Kavaklı

836

4

Arsa

1.338,32

Tam

Şartnamede belirtilmiştir.

 

4

İstanbul

Beylikdüzü

Kavaklı

731

1

Arsa

734,74

Tam

Şartnamede belirtilmiştir.

1-) Yukarıda Tablo-2'de belirtilen taşınmazlar yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1'de belirtilen taşınmaz üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan CD'deki) projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 02/03/2020 Pazartesi günü saat 14:00'de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2'de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 9.825.631,65-TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile çevre tanzimi, zemin iyileştirmesi (gerekmesi halinde) ve KDV de dahil olmak üzere anahtar teslim toplam 9.537.000,00-TL okul inşaat bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3-) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.
4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)'dir.
5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 9.825.631,65-TL olup, geçici teminat miktarı 1.473.844,75-TL'dir.
6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER: 

  1. Geçici teminat belgesi;

      Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
      Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b-) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah belgesini;
     Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi;
     Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
     Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur)
c-) Toplam inşaat bedelinin %50'si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
d-) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20' sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
e-) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini,
g-) İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu (500,00-TL),
              İhale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (https://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.
10-) Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi