141 ADA 6 PARSEL SEMT PAZARI TAHSİS İLANI

“BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BARIŞ MAHALLESİ 141 ADA 6 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ
GÜNEYİNDE KURULACAK SEMT PAZARI
TAHSİS İLANI

 

Beylikdüzü İlçesi, Barış Mahallesi 141 ada 6 parsel güneyinde imar planındaki yol üzerinde Perşembe günü kurulacak olan semt pazarında, 12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-13/07/2013-28706) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Perşembe Pazarı için 151 üretici olmak üzere toplam 756 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır.

Belediyemizce pazar yeri kurulacak yol üzerinde yapılacak imalatlar nedeniyle, tezgah sayısında eksilme olduğu takdirde, tahsise ilişkin iş ve işlemler oluşacak yeni satış yeri sayısı dikkate alınarak tesis edilecektir.

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır. Şartname bedeli her bir tezgah için 70.000,00 TL olup başvuru ile birlikte tahsil edilecektir. Tahsise hak kazanamayanların başvuru bedeli, kura sonuçlarının kesinleşmesini müteakip başvuru dilekçesinde belirtilen hesaba en geç 15 gün içinde iade edilecektir.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde yer verilen zorunlu haller dışında, tahsis tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden tahsisin devri yapılamayacaktır.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu (dilekçe), nüfus cüzdanı fotokopisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ve şartname bedelinin Beylikdüzü Belediyesi veznesine yatırıldığında dair makbuz ile birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yapılacaktır. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz sunulmadan tahsis işlemi yapılmayacaktır. 

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 15 günün sonunda mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin “Belediyenin görev ve yetkilerinin” düzenlendiği 22’nci maddesi “….., malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak” hükmüne göre Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılması gereken çalışmalara, hak sahiplerinin belirlenip tahsis işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlatılacaktır. Belediye uygun gördüğü takdirde tahsis işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden de çalışmalara başlayabilir.

Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.
İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi