BEYLİCİUM AVM KİRALIK DÜKKAN İŞİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Büyükşehir Mahallesi, 1015 parsel üzerindeki Beylicium AVM’de, mülkiyeti Belediyemize ait,  aşağıda listesi bulunan bağımsız bölümler 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 24 / 02 / 2022 Perşembe günü saat  11:15’te başlayıp, listedeki sıralamaya göre  Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı  ihale edilecektir.

İdarenin

   a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 1.  İşin Adı: Beylicium AVM’de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait ‘‘Zemin Kat 28,29,30-31,39,40 ve 3.Normal Kat 88,102 Nolu 8 Adet Bağımsız Bölümün kiraya verilmesi’’İşi
 2. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
  • a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Kira Süresi: 3 Yıl
   c) Geçici Teminat Tutarı: Üç  Yıllık Muhammen Bedelin  %3’ü
   d) İhale Tarihi: 24 / 02 / 2022
   e) İhale Saati: 11:15’te  
   f) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 23 / 02 / 2022 – 16:00
   g) Kiralanacak Taşınmazlar;

  Sıra No

  Bulunduğu Kat

  Bağımsız Bölüm No

  m2

  Muhammen Bedel (Aylık)

  Muhammen Bedel            (3 Yıllık)

  Geçici Teminat

  1

  Zemin Kat

  28 Numara

  81.76

  6.500,00

  TL+KDV

  234.000,00

  TL+KDV

  7.020,00

  TL

  2

  Zemin Kat

  29 Numara

  90.72

  7.200,00

  TL+KDV

  259.200,00

  TL+KDV

  7.776,00

  TL

  3

  Zemin Kat

   30-31 Numara

  80

  7.200,00

  TL+KDV

  259.200,00

  TL+KDV

  7.776,00

  TL

  4

  Zemin Kat

  39 Numara

  144

  9.600,00

  TL+KDV

  345.600,00

  TL+KDV

  10.368,00

  TL

  5

  Zemin Kat

  40 Numara

  197

  11.500,00

  TL+KDV

  414.000,00

  TL+KDV

  12.420,00

  TL

  6

  3.Normal Kat

  88 Numara

  160

  3.900,00

  TL+KDV

  140.400,00

  TL+KDV

  4.212,00

  TL

  7

  3.Normal Kat

  102 Numara

  132

  3.900,00

  TL+KDV

  140.400,00

  TL+KDV

  4.212,00

  TL

 3. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
  • A)Kanuni ikâmetgâh belgesi.
   B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
   C)Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
   D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
   E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
   F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
   G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
   H) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.
   I) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
   J) Yer Görme Belgesi.
   K)İsteklinin, Beylicium AVM Yönetiminden alacağı, aidat borcu olmadığına dair doküman veya yazı

 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası - Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 750,00-TL (YediYüzElliTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 23 / 02 / 2022 Çarşamba günü Saat: 16:00 ’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

      

İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi