Beylicium AVM'de bulunan 10 Adet Dükkanın Kiraya Verilmesi

Boyut Seç
07 Ocak 2021

      Büyükşehir Mahallesi, 1015 parsel üzerindeki Beylicium AVM’de, mülkiyeti Belediyemize ait,  aşağıda listesi bulunan bağımsız bölümler 1 (bir) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19/01/2021 Salı günü saat  11:15’te başlayıp, listedeki sıralamaya göre  Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı  ihale edilecektir.
İdarenin

   a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b)Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 1.  İşin Adı: Beylicium AVM’de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10 Adet Bağımsız Bölümün Kiraya Verilmesi İşi
 2. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
  • a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Kira Süresi: 1 Yıl
   c) Geçici Teminat Tutarı: Geçici Teminat Bir  Yıllık Muhammen Bedelin  %3’ü
   d) İhale Tarihi:19/01/2021
   e) İhale Saati: 11:15
   f) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 18/01/2021 – 15:00
   g) Kiralanacak Taşınmazlar;

  Sıra No

  Bulunduğu Kat

  Bağımsız Bölüm No

    m2

  Muhammen Bedel (Aylık)

  Muhammen Bedel (Yıllık)

  Geçici Teminat   

  1

  Zemin Kat

  27

  81,76

  6.950,00-TL+KDV

  83.400,00-TL +KDV

  2.502,00-TL

  2

  Zemin Kat

  28

  81,76

  5.400,00-TL+KDV

  64.800,00-TL+KDV

  1.944,00-TL

  3

  Zemin Kat

  29

  90,72

  6.000,00-TL+KDV

  72.000,00- TL+KDV

  2.160,00-TL

  4

  Zemin Kat

  30-31

  80,00

  6.000,00-TL+KDV

  72.000,00- TL+KDV

  2.160,00-TL

  5

  Zemin Kat

  38

  146,40

  7.500,00-TL+KDV

  90.000,00-TL+KDV

  2.700,00-TL

  6

  Zemin Kat

  39

  144,00

  8.000,00-TL+KDV

  96.000,00-TL+KDV

  2.880,00-TL

  7

  Zemin Kat

  40

  197,00

  9.550,00-TL+KDV

  114.600,00-TL+KDV

  3.438,00-TL

  8

  Zemin Kat

  41

  126,85

  6.500,00-TL+KDV

  78.000,00- TL+KDV

  2.340,00-TL

  9

  3.Kat

  88

  160,00

  3.200,00-TL+KDV

  38.400,00- TL+KDV

  1.152,00-TL

  10

  3.Kat

  102

  132,00

  2.650,00-TL+KDV

  31.800,00- TL+KDV

  954,00-TL

   

 3. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
   • A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.
    B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
    C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;
     a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
     b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
    D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
     a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
     b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
    E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
    F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
    G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
    H) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.
    İ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
    J) Yer Görme Belgesi.


  İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


  Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası - Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.


  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 18/01/2021 Pazartesi günü Saat: 15:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
  İlan olunur.

PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by