BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ YAKUPLU MAHALLESİ 786 ADA 1 PARSELDE OFİS SATIŞI

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

OFİS SATIŞI

      Mülkiyeti Belediyemize ait;Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazda 1.Normal Kat No:15 Ofis Satışıişi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre 11/12/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

 

2. İşin adı: Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazda 1.Normal Kat No:15 Ofis Satışı’  işi

3. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

İli                                      : İstanbul
İlçesi                                 : Beylikdüzü
Mahalle/Köyü/ Mevkii       : Yakuplu Mahallesi
Pafta  /Ada /Parsel No        : 786 Ada 1 Parsel


SIRA

MAHALLE

ADA
PARSEL

KAT

NO

NİTELİK

BRÜT ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

YAKUPLU

786/1

1. N.KAT

15

OFİS

176,60

1.150.000,00 -TL

34.500,00- TL

13:00

4. İhalenin

  a) İhalenin yapılacağı yer :   Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

  b) İhale tarihi : 11/12/2018, Salı günü

  c) İhale belgelerini son verme tarihi ve saati: 10/12/2018 - 16:00

5. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti;

  a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri veya Beyanname,

  a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

  b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

  c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6. Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2, Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve evrakları en geç 10/12/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi