BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ YAKUPLU MAHALLESİ 786 ADA 1 PARSELDE OFİS VE DÜKKAN SATIŞI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÜKKAN VE OFİS SATIŞI

      Mülkiyeti Belediyemize ait;  "Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışıişi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre 28/07/2020 tarihinde ayrı ayrı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin
  1. Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
  2. Telefon ve faks numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 2.  İşin adı: "Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı" işi
 3. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
 4. İli                                      : İstanbul
  İlçesi                                 : Beylikdüzü
  Mahalle/Köyü/ Mevkii     : Yakuplu Mahallesi
  Pafta  /Ada /Parsel No     : 786 Ada 1 Parsel


  SIRA

  MAHALLE

  ADA
  PARSEL

  KAT

  NO

  NİTELİK

  BRÜT ALAN (m2)

  Muhammen Bedel

  Geçici Teminat

  İhale Saati

  1

  YAKUPLU

  786/1

  ZEMİN

  7

  DÜKKAN

  122,10

  2.000.000,00 -TL

  60.000,00- TL

  14:00

  2

  YAKUPLU

  786/1

  1. N.KAT

  15

  OFİS

  176,60

  800.000,00 -TL

  24.000,00- TL

  14:15

 5. İhalenin
  1. İhalenin yapılacağı yer :   Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
  2. İhale tarihi : 28/07/2020
  3. Son belge verme tarihi ve saati : 27/07/2020 - 16:00
 6. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
  1. Kanuni ikâmetgâh belgesi.
  2. Türkiye'de tebligat için adres beyanı.
  3. Oda belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti;

   

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 7. İmza sirküleri veya Beyanname,
 8. a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
  b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

   

  5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  6) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
  7) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
  8) Yer Görme Belgesi.

 9. Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve aynı adresten satın alınabilir.
 10. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 27/07/2020 günü saat:16:00'den önce belgelerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi