BÜFE + ÇAY BAHÇESİ YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait; "Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi, 1000 Ada Park içerisindeki yaklaşık 50 m2 alanlı Büfe + Çay Bahçesi yerinin kiralanması" işi 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 31 / 03 / 2022 Perşembe günü saat 11:15'te Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.


İdarenin


a)Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL


b)Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31


1) İşin Adı: "Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi, 1000 Ada Park içerisindeki yaklaşık 50 m2 alanlı Büfe + Çay Bahçesi yerinin kiralanması"


2)Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:


a)İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL


b)Kira Süresi: 3 Yıl


c)Muhammen Bedel : Aylık Kira Bedeli : 2.620,00-TL.+ KDV (İkiBinAltıYüzYirmi-TürkLirası)


Üç Yıllık Muhammen Bedel : 94.320,00-TL.+KDV (DoksanDörtBinÜçYüzYirmi-TürkLirası)


d)Geçici Teminat Tutarı: 2.829,60-TL. (İkiBinSekizYüzYirmiDokuz-TürkLirası Altmış-Kuruş)


Geçici Teminat : Üç Yıllık Muhammen Bedelin %3'ü


e)İhale Tarihi: 31 / 03 / 2022


f)İhale Saati: 11:15'te


g)Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 30 / 03 / 2022 – 16:00


3)İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler


A)Kanuni ikâmetgâh belgesi,


B)Türkiye'de tebligat için adres beyanı,


C)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti,


a-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti,


b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,


b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


F)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.


G)Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun),


H)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İhaleye Katılamayacak Olanlar" 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.


İ)Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çay bahçesi, kafeterya, restoran, lokanta v.b. yeme içme yerlerinin işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu koşulu sağlaması yeterlidir.


J)İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı


K)Yer Görme Belgesi.


İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası - Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL(BinTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 30 / 03 / 2022 Çarşamba günü Saat: 16:00 'a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi