FİBER OPTİK ALTYAPI BAKIR DATA HATTI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

FİBER OPTİK ALTYAPI BAKIR DATA HATTI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ SUNUCU, SAN ANAHTAR, DEPOLAMA VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI AĞ HİZMETLERİ VE ANA HİZMET BİNASINA FİBER OPTİK ALTYAPI ÇALIŞMASI BAKIR DATA HATTI ÇEKİLMESİ İÇİN MAL ALIMI İŞİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası        :        2016/322202

1-İdarenin

a) Adresi        :        BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası        :        2128667000 - 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi        :        

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı        :        29 Kalemden Oluşan Beylikdüzü Belediyesi Sunucu, San Anahtar, Depolama Ve Sanallaştırma Yazılımı Ağ Hizmetleri Ve Ana Hizmet Binasına Fiber Optik Altyapı Çalışması Bakır Data Hattı Çekilmesi İçin Mal Alımı İşi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri        :        Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

c) Teslim tarihi        :        Sözleşmenin imzalanmasına ve işe başlanılmasından itibaren 10 takvim günü içerisinde mallar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :        Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad.No:2 Beylikdüzü / İST.

b) Tarihi ve saati        :        19.09.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Sunucu, San Anahtar, Depolama ve Sanallaştırma Yazılımı Ağ Hizmetleri ve Fiber Optik Altyapı Çalışması Bakır Data Hattı Çekilmesi için mal alımı veya satışı ve hizmetleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İhale ve Satınalma Bürosu adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İhale ve Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 444 09 39
Çözüm Merkezi