Tasarrufu Belediyemize ait Adnan Kahveci Mahallesi, Kalkan Sk. ve Çamlıktepe Caddesi arasında kalan 1643 Ada 2 Parsel Yanındaki 3548 m2’lik Park Alanı İçinde Bulunan 134 m2’lik Kapalı Alan, Çay Bahçesi olarak 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 23/03/2021 Salı günü Saat:11:00’da ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin
  • a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
   b) Telefon ve faks numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 2.  İşin adı: 1643 Ada 2 Parsel Yanındaki 3548 M2’lik Park Alanı İçinde Bulunan 134 M2’lik Kapalı Alanın Çay Bahçesi Olarak Kullanılmak Üzere 10 (on) yıllığına  Kiraya Verilmesi İşi
 3. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
  • a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Kiralanacak yer: 1643 ada 2 parsel yanındaki 3548 m2’lik park alanı içinde bulunan 134 m2’lik kapalı alan
   c) Kira Süresi:10 Yıl
   d) Muhammen Bedel:4.400,00-TL/AY x 120 AY=528.000,00-TL+ KDV(BeşYüzYirmiSekizBin– Türk Lirası)
   e) Geçici Teminat Tutarı:15.840,00-TL (OnBeşBinSekizyüzKırk – Türk Lirası) (On yıllık muhammen bedelin %3’ü)
   f) İhale Tarihi: 23/03/2021
   g) İhale Saati: 11:00
   h) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 22/03/2021 – 16:00
 4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
  1. Kanuni ikametgâh belgesi,
  2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
  3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti,
   1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti,
   2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
   3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
  1. İmza sirküleri,
   1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
   3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
  1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
  2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
  3. Geçici Teminat Alındı Makbuzu(2886 sayılı yasaya uygun),
  4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
  5. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çaybahçesi işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge.
  6. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, borcu olmadığına dair doküman veya yazı
  7. Yer görme belgesi.

   

           Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi No:13  Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

 5. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 22/03/2021 Pazartesi günü Saat: 16:00’akadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi