KAFETERYA-ÇAY BAHÇESİ YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait ; ‘‘Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Sakarya Caddesi ile Kır Sokak kesişiminde kalan 160 Ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi olarak kullanılan binanın ön kısmında Kır Sokağa cepheli yaklaşık 50 m2 alana sahip Kafeterya - Çay Bahçesi kısmı ile Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi ile Uludağ Caddesi kesişiminde kalan Belediyemiz tasarrufundaki park alanı içerisinde yaklaşık 161 m2 alanlı Kafeterya-Çay Bahçesi yerinin Kiraya Verilmesi’’işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi “Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


 1. İdarenin:
  • a) Adresi :Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Telefon : 0212 866 70 00

 2. İşin adı:‘‘Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Sakarya Caddesi ile Kır Sokak kesişiminde kalan 160 Ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi olarak kullanılan binanın ön kısmında Kır Sokağa cepheli yaklaşık 50 m2 alana sahip Kafeterya - Çay Bahçesi kısmı ile Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi ile Uludağ Caddesi kesişiminde kalan Belediyemiz tasarrufundaki park alanı içerisinde yaklaşık 161 m2 alanlı Kafeterya-Çay Bahçesi yerinin Kiraya Verilmesi’
 3. Taşınmaza Dair Bilgiler:
  • a) Yeri:

  1- Barış Mahallesi Sakarya Caddesi ile Kır Sokak kesişiminde kalan 160 Ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi olarak kullanılan binanın ön kısmında Kır Sokağa cepheli Kafeterya - Çay Bahçesi kısmı =>50 m2
  2-Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi ile Uludağ Caddesi kesişiminde kalan Belediyemiz tasarrufundaki park alanı içerisinde  Kafeterya-Çay Bahçesi yeri=>161 m2

   b) Niteliği:2 Adet  Kafeterya-Çay Bahçesi 
   c) Süresi: 10(on) Yıl
   d)Muhammen Bedel10 (on) yıllık:1.224.000,00 - TL + KDV(BirMilyonİkiYüzYirmiDörtBin-Türk Lirası)
   e)Geçici teminat 10 (on) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü : 36.720,00 - TL.(OtuzAltıBinYediYüzYirmi- Türk Lirası)
 4. İhalenin:
  • a)Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Tarihi ve saati  : 30/11/2021 - 11:15
 5. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,
   B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
   C)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Nüfus Cüzdan Sureti,
    a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti,
    b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
   d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
    a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
    b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
   D) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
   E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
   F) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun),
   G) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
   H) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çay bahçesi, kafeterya, restoran, lokanta v.b. yeme içme yerlerinin işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu koşulu sağlaması yeterlidir.
   I) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı
   J) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı)Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000 ,00-TL(Bin - Türk Lirası)karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 29/11/2021 günü saat 16:00’den önce belgelerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi