KİTAPEVİ KİRAYA VERİLMESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Zemin Katta Bulunan 263,16 m² Alanlı Dükkanın Kitapevi Olarak 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat:11:00’da ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1) İdarenin

a-  Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  

b- Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 

2) İşin Adı: Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Zemin Katta Bulunan 263,16 m² Alanlı Dükkanın Kitapevi Olarak Kiraya Verilmesi İşi

 

3) Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a- İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b- Kiralanacak yer: Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Zemin Katta Bulunan 263,16 m² Alanlı Dükkan

c- İhale Tarihi: 25/01/2024

d- İhale Saati: 11:00

e- Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 24/01/2024 – 16:00

 

4) İşin:

a- Muhammen Bedeli Aylık: 30.200,00-TL+KDV  (OtuzBinİkiYüz – TürkLirası)

b- Geçici Teminatı ( %3) : 32.616,00- TL (OtuzİkiBinAltıYüzOnAltı-Türk Lirası)

c- Kira Süresi : 3 (üç) Yıl

 

5) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A. Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C. Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

 

E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).

H. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ. İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı

J. İsteklinin, en az 4(Dört)kitap satış yeri (şubesi) olduğunu gösteren tevsik edici belgeler

K. Yer Görme Belgesi.

 

6) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı EK Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü A.Kahveci Mah. Anadolu Cad. No:13  (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL (BeşBin-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 24/01/2024 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 


İlan olunur.

 

444 09 39
Çözüm Merkezi