NİKAH VE ETKİNLİKLERİNİN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ HİZMET İŞİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Beylikdüzü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu hizmetleri için "Nikah ve Etkinliklerinin Fotoğraf ve Video Çekimi" hizmet işinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 05 / 04 / 2022 Salı günü saat 11:15'te Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İdarenin


a)Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL


b)Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31


1) İşin Adı: "Nikah ve Etkinliklerinin Fotoğraf ve Video Çekimi" İşi


2)Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:


a)İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL


b)Kira Süresi: 3 Yıl


c)Muhammen Bedel : Aylık Kira Bedeli : 19.500,00-TL.+ KDV (OndokuzBinBeşYüz-TürkLirası)


Üç Yıllık Muhammen Bedel : 702.000,00-TL.+KDV (YediYüzİkiBin-TürkLirası)


d)Geçici Teminat Tutarı: 21.060,00-TL. (YirmiBirBinAltmış-TürkLirası)


Geçici Teminat : Üç Yıllık Muhammen Bedelin %3'ü


e)İhale Tarihi: 05 / 04 / 2022


f)İhale Saati: 11:15'te


g)Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 04 / 04 / 2022 – 16:00


3)İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler


A)Kanuni ikâmetgâh belgesi,


B)Türkiye'de tebligat için adres beyanı,


C)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,


a-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu ve Faaliyet Alanının Foto ve Video Çekimi olduğunu gösterir belge,


b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve Faaliyet Alanının Foto ve Video Çekimi olduğunu gösterir belge,


c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D)İmza sirküleri,


a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,


b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri


c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.


F)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.


G)İhaleye katılacak isteklilerin;


a-Gerçek kişi olması halinde Fotoğraf ve Video Çekimi işini en az 5 yıldır yaptığına dair belgeye sahip olması (diploma, sertifika,kurs belgesi vb.)


b- Tüzel kişi olması halinde Çalıştırılacak personelin Fotoğraf ve Video Çekimi işini en az 5 yıldır yaptığına dair belgeye sahip olması (diploma, sertifika,kurs belgesi vb.)


H)Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun),


İ)İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, İdaremize borcu olmadığına dair doküman veya yazı


J)Yer Görme Belgesi


İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası - Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL(BinTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 04 / 04 / 2021 Pazartesi günü Saat: 16:00 'a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi