NİKAH VE ETKİNLİKLERİNİN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ İŞİ

"Nikah ve etkinliklerinin fotoğraf ve video çekimi"  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 29/12/2020 Salı günü Saat:  11:00'da ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin
  • a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
   b) Telefon ve faks numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 

 2.  İşin adı: "Nikah ve etkinliklerinin fotoğraf ve video çekimi" işi

 3. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
  • a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
   b) Kira Süresi:3 (üç) Yıl
   c) Muhammen Bedel: Aylık Kira Bedeli:688.500,00-TL + KDV (AltıyüzSeksenSekizbinBeşyüz- Türk Lirası) Aylık: 19.125,00-TL+KDV(OnDokuzBinYüzYirmiBeş- Türk Lirası)
   d) Geçici Teminat Tutarı:20.655,00-TL (yirmiBinAltıYüzElliBeş-Türk Lirası) (Muhammen bedelin %3'ü)
   e) İhale Tarihi: 29/12/2020
   f) İhale Saati: 11:00
   g) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 28/12/2020 Pazartesi – 15:00

 4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
  • A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,
   B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
   C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,

   a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
   b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
   c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

   D)İmza sirküleri,

  a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

   E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
   F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
   G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun),
   H) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı
   İ) Yer Görme Belgesi.
   J) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun fotoğraf ve video çekim işini kapsadığını gösterir belge.
   K) En az 3(üç) yıl süre ile fotoğraf-video çekimi işi işlettiğine dair deneyim belgeleri(ruhsat veya vergi levhası)
   L) İsteklilerin fotoğraf çekimi işinde çalışacak olan personelin mesleki yeterlilik belgesi veya bu alanda eğitim veren kurumlardan alınmış önlisans/lisans düzeyinde mezuniyet belgesi<
   M) İsteklinin video çekim kamerası ve poz çekme makinasının kendi malı olması ve bunları fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da  yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmesi.  
   N) Nikah törenlerinde çekilen fotoğrafların film boyutlarında basılmış fotoğraflarının, dijital dosyalarının nikah sahiplerine gösterilmesine imkan veren arşiv veri tabanının bulunduğuna dair taahhütname.

 5.          Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi  Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 28/12/2020 Pazartesi günü Saat: 15:00'a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
       İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi