RESTORAN-KAFE YAPIMI VE İŞLETMESİ İŞİ

İLAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait “Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kavaklı 191 ada 23 parsel sayılı taşınmazda Restoran-Kafe Yapımı ve İşletilmesi işi’’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a- Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  

b- Telefon : 0212 866 70 00

2. İşin adı: Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kavaklı 191 Ada 23 Parsel Sayılı Taşınmazda Restoran-Kafe Yapımı ve İşletilmesi İşi

3. İşin:

a- Muhammen Bedeli Aylık: 35.000,00-TL+KDV  (OtuzBeşbin – TürkLirası)

b- Takribi Yatırım Bedeli: 4.372.500,00-TL

c- Geçici Teminatı Takribi Yatırım Bedelinin %3’ü:131.175,00-TL (Yüzotuzbirbinyüzyetmişbeş-Türk Lirası)

d- Kira Süresi : 10(on) Yıl

4-  İhalenin:

a- Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b- Tarihi ve saati  : 13/02/2024 - 11:15

5. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A- Kanuni ikâmetgâh belgesi,

B- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

D- İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G- Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre),

H- Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname

İ- Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili makamdan alınmış meşgale konusunun çay bahçesi, kafeterya,  restoran, lokanta v.b. yeme içme yerlerin işletilmesi işini kapsadığını gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu koşulu sağlaması yeterlidir.

J- İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı

K- Yer Görme Belgesi

       Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 5.000,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 12/02/2024 günü saat:16:00’den önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi