Taşınmaz Satış İlanı

Boyut Seç
16 Şubat 2018

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait; ‘‘Gürpınar 209 Ada 9 Parsel ve Gürpınar 1862 Ada 3 Parselde Bulunan ve Aşağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 01/03/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü her bağımsız bölüm için belirlenen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İdarenin
 2. Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
 3. Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 1.  İşin Adı: ‘‘Gürpınar Mahallesi 209 Ada 9 Parsel ve 1862 Ada 3 Parselde Bulunan ve Aşağıda Bilgileri Listelenen Bağımsız Bölümlerin Satışı”

 

 1. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
 2. İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 3. İhale Tarihi: 01/03/2018
 4. Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 28/02/2018 – 16:00
 5. Satılacak Taşınmazlar;

Sıra No

Mevkii

Ada/Parsel

Blok

No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Gürpınar

209/9

A1

1

3+1

180,82

397.804,00-TL

11.934,12-TL

10:00

2

Gürpınar

209/9

A2

1

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:15

3

Gürpınar

209/9

A2

2

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:30

4

Gürpınar

209/9

A3

1

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

10:45

5

Gürpınar

209/9

A3

2

3+1

180,82

379.722,00-TL

11.391,66-TL

11:00

6

Gürpınar

209/9

A4

2

3+1

180,82

385.146,60-TL

11.554,40-TL

11:15

7

Gürpınar

209/9

B3

2

3+1

141,30

310.860,00-TL

9.325,80-TL

11:30

8

Gürpınar

209/9

B4

2

3+1

141,30

310.860,00-TL

9.325,80-TL

11:45

9

Gürpınar

1862/3

B2

23

5+2

178,28

597.238,00-TL

17.917,14-TL

12:00

10

Gürpınar

1862/3

B3

8

3+1

104,85

404.721,00-TL

12.141,63-TL

12:15

 

 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A.Kanuni ikâmetgâh belgesi.
B.Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C.Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3.  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F.İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G.Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
H.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
I.Yer Görme Belgesi.

 1. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2 Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
         İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 28/02/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
       İlan olunur.

 


PAYLAŞ
© Copyright 2016 | Beylikdüzü Belediyesi
developed by