YAKUPLU MAHALLESİ 786 ADA 1 PARSELDE OFİS VE DÜKKAN SATIŞI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÜKKAN VE OFİS SATIŞI

      Mülkiyeti Belediyemize ait;  Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışıişi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 10/07/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin
 2. Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL  
 3. Telefon ve faks numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 1.  İşin adı: Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışıişi

 

 1. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

İli                                      : İstanbul
İlçesi                                 : Beylikdüzü
Mahalle/Köyü/ Mevkii       : Yakuplu Mahallesi
Pafta  /Ada /Parsel No        : 786 Ada 1 Parsel


SIRA

MAHALLE

ADA
PARSEL

KAT

NO

NİTELİK

BRÜT ALAN (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

YAKUPLU

786/1

ZEMİN

7

DÜKKAN

122,10

3.663.000,00 -TL

109.890,00- TL

14:00

2

YAKUPLU

786/1

1. N.KAT

15

OFİS

176,60

2.825.600,00 -TL

84.768,00- TL

14:15

 1. İhalenin
 2. İhalenin yapılacağı yer :   Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 3. İhale tarihi : 10/07/2018
 4. Son teklif verme tarihi ve saati : 09/07/2018 - 16:00

 

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
 2. Kanuni ikâmetgâh belgesi.
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,
  1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 5. İmza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3.  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
 6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
 8. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
 9. Yer Görme Belgesi.
 1. Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2, Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi