YAKUPLU'DA İNŞA EDİLEN TAŞINMAZDA BULUNAN 22 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait; Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1.Bodrum 1 nolu, 1.Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1.Normal Kat 9 nolu, 1.Normal Kat 11 nolu, 2.Normal Kat 14 nolu, 2.Normal Kat 16 nolu, 3.Normal Kat 17 nolu, 3.Normal Kat 19 nolu, 4.Normal Kat 22 nolu, 4.Normal Kat 24 nolu, 5.Normal Kat 25 nolu, 5.Normal Kat 27 nolu, 6.Normal Kat 30 nolu, 6.Normal Kat 32 nolu, 7.Normal Kat 33 nolu, 7.Normal Kat 35 nolu, 8.Normal Kat 38 nolu, 8.Normal Kat 40 nolu, 9.Normal Kat 41 nolu, 9.Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışıişi 19 / 06 / 2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İdarenin
 2. Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL  
 3. Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
 1.  İşin Adı: ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”
 2.  İşin Adı: ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”

 

 1. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
 2. İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 3. İhale Tarihi ve Saati: 19/06/2018 – 14:00
 4. Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 18/06/2018 – 16:00
 5. Satılacak Taşınmazlar;
 6. Satılacak Taşınmazlar;


SIRA

ADA
PARSEL

KAT

NO

ODA SAYISI

BRÜT 
ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

1

361/7

1.Bodrum

1

3+1

149,70

 480.000,00TL

14.400,00TL

2

361/7

1.Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00TL

15.600,00TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00TL

15.300,00TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00TL

16.200,00TL

5

361/7

1.N.Kat

9

3+1

155,25

500.000,00TL

15.000,00TL

6

361/7

1.N.Kat

11

3+1

155,25

530.000,00TL

15.900,00TL

7

361/7

2.N.Kat

14

3+1

155,25

520.000,00TL

15.600,00TL

8

361/7

2.N.Kat

16

3+1

155,25

540.000,00TL

16.200,00TL

9

361/7

3.N.Kat

17

3+1

155,25

510.000,00TL

15.300,00TL

10

361/7

3.N.Kat

19

3+1

155,25

530.000,00TL

15.900,00TL

11

361/7

4.N.Kat

22

3+1

155,25

520.000,00TL

15.600,00TL

12

361/7

4.N.Kat

24

3+1

155,25

540.000,00TL

16.200,00TL

13

361/7

5.N.Kat

25

3+1

155,25

510.000,00TL

15.300,00TL

14

361/7

5.N.Kat

27

3+1

155,25

540.000,00TL

16.200,00TL

15

361/7

6.N.Kat

30

3+1

155,25

530.000,00TL

15.900,00TL

16

361/7

6.N.Kat

32

3+1

155,25

550.000,00TL

16.500,00TL

17

361/7

7.N.Kat

33

3+1

155,25

520.000,00TL

15.600,00TL

18

361/7

7.N.Kat

35

3+1

155,25

540.000,00TL

16.200,00TL

19

361/7

8.N.Kat

38

3+1

155,25

530.000,00TL

15.900,00TL

20

361/7

8.N.Kat

40

3+1

155,25

550.000,00TL

16.500,00TL

21

361/7

9.N.Kat

41

5+2

270,25

820.000,00TL

24.600,00TL

22

361/7

9.N.Kat

43

5+2

270,25

850.000,00TL

25.500,00TL


 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
 2. A Kanuni ikâmetgâh belgesi.
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 4. Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;
  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3.  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
 8. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
 9.  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
 10. Yer Görme Belgesi.
 11. Yer Görme Belgesi.

       Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2 Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
       İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 18/06/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
       İlan olunur.

444 09 39
Çözüm Merkezi