YAŞAM VADİSİ 2.ETAP İŞLETİLMESİ İŞİ

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Tasarruf hakkı Belediyemize ait  Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesine cepheli Anadolu Cad. ile Batı Trakya Bulvarı arasında kalan Yaşam Vadisi 2.Etap alanında kalan ''Yaşam Vadisi 2.Etap İşletilmesi'' işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a,36,37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 02 / 06 / 2022 Perşembe günü saat  11:15'te Belediye Encümeni huzurunda  ihale edilecektir.

  1.  İdarenin
   • a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
    b) Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31 
  2. İşin Adı:''Yaşam Vadisi 2.Etap İşletilmesi'' İşi
  3. Taşınmaza ve İhaleye Dair Bilgiler:
   • a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
    b) Taşınmazın tahmin edilen (Aylık) kira bedeli : 60.000,00-TL+KDV(AltmışBin-TürkLirası)

Taşınmazın tahmin edilen (10 yıllık) kira bedeli : 7.200.000,00 - TL. + KDV ( YediMilyonİkiYüzBin - TürkLirası )
Geçici Teminat Tutarı: Muhammen Bedelin  %3'ü olan  216.000,00-TL. (İkiYüzOnaltıBin-TürkLirası)
İhalede artırım tahmin edilen aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

    c) İhale Tarihi:

02 / 06 / 2022

    d) İhale Saati:

11:15'te

     
    e) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat:

01 / 06 / 2022 – 16:00

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    f) Kiralanacak Taşınmazın;

İli                                   : İstanbul
İlçesi                              : Beylikdüzü
Mahalle/Köyü/ Mevkii   : Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesine cepheli Anadolu Cad. ile Batı Trakya Bulvarı arasında kalan Yaşam Vadisi alanı
Cinsi                                : Park Alanı
Kira Süresi                      : 10 yıl
Takribi Yatırım Bedeli  : Kafe-Çay Bahçesi Tesis İnşaat Maliyeti(Yatırım Maliyeti)= 4.030.000,00-TL

 

  1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
   • A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,
    B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
    C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,
     a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
     b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
    D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,

a-    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
b-   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri,
c-   Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

   E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
   F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
   G) Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre),

H)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İhaleye Katılamayacak Olanlar" 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
İ)   Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından alınmış meşgale konusunun sanat ve eğlence faaliyetleri düzenlemek, kafe veya çay bahçesi, sergi ve panayır alanları, festival alanlarını işletmek üzerine belirtilen faaliyetlerin tamamını gösterir belge.
J)   İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı
K)  Yer Görme Belgesi.


İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası - Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 3.000,00-TL (ÜçBinTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden  adresinden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 01 / 06 / 2022 Çarşamba günü Saat: 16:00 'a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne(Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13, Çarşamba Pazarı Altı) vermeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.           

444 09 39
Çözüm Merkezi