ZİRAİ VE PEYZAJ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

2018 YILI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARIN TANZİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ VE PEYZAJ MALZEMELERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 


İhale Kayıt Numarası

:

2018/95137

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2128667000 - 2128737379

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@beylikduzu.istanbul

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

34 KALEMDEN OLUŞAN ZİRAİ VE PEYZAJ MALZEMELERİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi içerisinde Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyderpey malzemeler talep edilecek, yüklenici tarafından en fazla 3 iş günü içerisinde istenen malzeme cinsi istenilen miktarda teslim edilecektir.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer

:

BÜYÜKŞEHİR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 B.DÜZÜ/İST.

b) Tarihi ve saati

:

28.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıdaki listede belirtilen mallara ilişkin numuneler Mal Alım Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesine istinaden istenecektir. Bu mallar Aday veya İsekliler tarafından  İhale saatine kadar Beylikdüzü Belediyesi İhale Bürosu Salonu Beylikdüzü/İSTANBUL adresine Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinin 2 numaralı alt bendinde yazan şartlarda bir adet olarak teslim edilecektir.İhale tarihi ve saati itibarı ile teklif zarflarının açılmasından  sonra , İhale komisyonu numunelerin bulunduğu alana gidecek ve  tüm numunelerin teknik şartnameye uygunluğu denetlenecek , uygun olmayan numuneleri sunan Aday yada isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.Son teklif verme tarihi ve saati itibarı ile belirtilen adrese numunelerini teslim etmeyen aday ve isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
S.No :02)- KARIŞIM TOPRAĞI / BİTKİ HARCI (4’lü Karışım: 1/4 Mil, 1/4 Torf, 1/4 Ponza, 1/4 Koyun Gübresi)(NAKLİYE DAHİL) - 0,1 M3
         04)-.4 – 0.8MM PONZA TAŞI (TOZ / KAHVERENGİ RENK) ALIMI (NAKLİYE DAHİL)- 0,1 M3
         05)-10 – 20MM PONZA TAŞI (TOZ / KAHVERENGİ RENK) ALIMI (NAKLİYE DAHİL)- 0,1 M3
         20)- PLASTİK SAKSI (TABAKLI TAKIM) (KİREMİT / YEŞİL RENK, Ø 47 x 39CM, 35 LT) ALIMI (NAKLİYE DAHİL)-1 AD.
         22) PLASTİK ÜRETİM SAKSISI (SİYAH RENK, 35 LT) ALIMI (NAKLİYE DAHİL)- 1 AD.
        32 )ÇİM ALANLAR İÇİN KULLANILACAK KONTROLLÜ SALINAN GRANÜL SONBAHAR (KIŞA HAZIRLIK) BAKIM GÜBRESİ -NPK(%12± 5 -%05± 5 -%20± 5 )  + 2Ca+MgO (2-3 AYLIK) ALIMI (NAKLİYE DAHİL)- 25 Kğ
      34) KİMYASAL GÜBRE - NPK ( N %18± 2 - P%11± 2 - K%18± 2 )+2,5MgO+TE SUDA ÇÖZÜNEBİLEN DAMLAMA SULAMA GÜBRESİ ALIMI (NAKLİYE DAHİL)- 25 Kğ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü zirai , peyzaj malzemeleri, hırdavat ve nalburiye  malzemelerinin  alımı veya satış işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

444 09 39
Çözüm Merkezi