4185 PARSELDE BULUNAN TEBLİGAT YAPILAMAYANLAR İÇİN İNTERNET TEBLİĞİDİR

“İLÇEMİZ, GÜRPINAR MAHALLESİ, 4185 PARSELDE BULUNAN DOĞA APARTMANI, ÇINAR APARTMANI, HASYURT APARTMANI A BLOK VE HASYURT APARTMANI B BLOK MALİKLERİNDEN, TEBLİGAT YAPILAMAYANLAR İÇİN İMAR KANUNUNUN 39. MADDESİNE İSTİNADEN İNTERNET TEBLİĞİDİR: İlçemiz, Gürpınar Mahallesi, 4185 parselde bulunan binaların (Doğa Apartmanı, Çınar Apartmanı, Hasyurt Apartmanı A Blok ve Hasyurt Apartmanı B Blok), yapısal risk teşkil etmesi nedeniyle, 6306 sayılı yasa kapsamında Belediyemizce resen riskli yapı tespit işlemleri yapılmış olup, tespit işlemini yapan yetkili firma tarafından yapılara ait beton dayanım testleri hesaplanmış, sonuçların acili yetinden dolayı riskli yapı tespit dosyasının hazırlanma süreci beklenmeden, hesaplanan beton dayanım değerleri 18.05.2021 tarih ve 1342587 sayılı dilekçe ile Belediyemize bildirilmiştir.18.05.2021 tarih ve 1342587 sayılı dilekçede belirtildiği üzere İlçemiz, Gürpınar Mahallesi, 4185 parselde bulunan binaların beton dayanımlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arzettiği, herhangi bir afet olmaksızın kendiliğinden yıkılma riski taşıdığı açıkça görüldüğünden bahse konu binaların, 3194 sayılı İmar Kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapılar..” hükmü kapsamında yapıların tahliyesi için, tahliyelerin aciliyeti dolayısıyla 18.05.2021 tarih ve 1342682 sayılı tahliye yazımız, tebliğ mazbatalı olarak binaların yetkililerine ve mahalle muhtarına teslim edilmiş ayrıca muhtar imzalı tutanaklar ile bina girişlerine asılmıştır. İlçemiz, Gürpınar Mahallesi, 4185 parselde bulunan binaların riskli yapı tespit dosyası ilgi 24.05.2021 tarih ve 1345193 sayılı dilekçe ve eki raporlar Belediyemize sunulmuş ve dosyalar incelendiğinde Doğa Apartmanına ait mevcut beton dayanımının 3,39 Mpa, Çınar Apartmanına ait mevcut beton dayanımının 5,75 Mpa, Hasyurt Apartmanı A Blok’a ait mevcut beton dayanımının 7,66 Mpa ve Hasyurt Apartmanı B Blok’a ait mevcut beton dayanımının 10,66 Mpa olduğu görülmüş ve riskli yapı tespit raporları Belediyemizce onaylanarak “6306 sayılı yasa kapsamında tapuların üzerine riskli yapı belirtmesi yapılması” için Beylikdüzü Tapu Müdürlüğüne yazımız yazılmıştır. Yine 6306 sayılı Kanun kapsamında Beylikdüzü Tapu Müdürlüğünce tarafınıza“6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi konulduğu, riskli yapı tespitine karşı, tarafınıza yapılan tebligat tarihinden itibaren bizzat veya kanuni temsilcinizce 15 gün içinde, riskli yapı tespitine karar veren Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile itiraz etme hakkınızın bulunduğu ve itiraz edilmediği taktirde idare tarafından 60 günden az olmamak üzere belirlenecek olan süre içinde yapınızın yıktırılması gerekmekte olduğu” hususlarını kapsayan tebligat yapılacaktır.


Detaylı bilgi PDF'te mevcuttur.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi