METRUK BİNANIN YIKILMASI DUYURUSU

Sayın; Halit ERCAN ve Meryem ERCAN VARİSLERİNE
İlgi: 10.12.2019 tarih ve E.4344 sayılı Beylikdüzü Kaymakamlığı yazısı.


İlgi yazı ile, İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılamayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.


İlgi yazıya istinaden yapılan incelemelerde; İlçemiz, Yakuplu Malı, Ilısu Sok., No: 6 kapı numaralı adreste ve 456 ada 3 parsel sayılı yerdeki yapının ekteki Maili İnhidam tutanağından anlaşılacağı üzere taşıyıcı sisteminin meri deprem yönetmeliğine uygun olmadığı yıkıcı bir depremde binanın ayakta kalmasının mümkün olmadığı ve metruk yapı olduğu Belediyemiz teknik elemanlarınca tespit edilmiştir.


Bahse konu ile ilgili, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde- (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin İnternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.


Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181 /12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevşik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." Denilmektedir.


3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine ve Maili inhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının yazımızın tarafınıza tebliğinden sonraki 30 gün içinde tarafınızca yıkım ruhsatı alınarak yıktırılması gerekmektedir.


Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası ile yapı sahibi olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi